OZBEKISTON RESPUBLIKASI BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY STANDARTI

 • 1-sonHISOB SIYOSATI VA MOLIYAVIY HISOBOT
  1-son(ko'chirish) [95 Kb] (c: 762)

 • 2-sonASOSIY XOJALIK FAOLIYATIDANTUSHGAN DAROMADLAR
  2-son (ko'chirish) [71,5 Kb] (c: 528)

 • 3-sonMOLIYAVIY NATIJALARTOGRISIDAGI HISOBOT
  3-son (ko'chirish) [39,5 Kb] (c: 481)

 • 4-sonTOVAR-MODDIY ZAXIRALAR
  4-son (ko'chirish) [45,5 Kb] (c: 489)

 • 5-sonASOSIY VOSITALAR
  5-son(ko'chirish) [48 Kb] (c: 566)

 • 6-sonLIZINGNI HISOBGA OLISH
  6-son(ko'chirish) [50 Kb] (c: 397)

 • 7-sonNOMODDIY AKTIVLAR
  7-son (ko'chirish) [52 Kb] (c: 418)

 • 8-sonJAMLANGAN MOLIYAVIY HISOBOTLARVA SHUBA XOJALIK JAMIYATLARIGASARMOYALARNI HISOBGA OLISH
  8-son (ko'chirish) [42 Kb] (c: 382)

 • 9-sonPUL OQIMI TOGRISIDAGI HISOBOT
  9-son (ko'chirish) [54,5 Kb] (c: 414)

 • 10-sonDAVLAT SUBSIDIYALARININGHISOBI VA DAVLAT YORDAMI BOYICHAKORSATILADIGAN MALUMOTLAR
  10-son (ko'chirish) [41,5 Kb] (c: 379)

 • 11-sonILMIY TADQIQOT VA TAJRIBA-KONSTRUKTORLIKISHLAB CHIQISHLARGA XARAJATLAR
  11-son (ko'chirish) [51,5 Kb] (c: 362)

 • 12-sonMOLIYAVIY INVESTITSIYALARNI HISOBGA OLISH
  12-son (ko'chirish) [49 Kb] (c: 390)

 • 14-sonXUSUSIY KAPITAL TOGRISIDA HISOBOT
  14-son (ko'chirish) [34 Kb] (c: 398)

 • 15-sonBUXGALTERIYA BALANSI
  15-son (ko'chirish) [37,5 Kb] (c: 497)

 • 16-sonBUXGALTERIYA BALANSI TUZILGAN SANADANKEYINGI XOJALIK FAOLIYATINING NAZARDATUTILMAGAN HOLATLARI VA YUZ BERADIGANHODISALARI
  16-son (ko'chirish) [43 Kb] (c: 374)

 • 17-sonKAPITAL QURILISHGAOID PUDRAT SHARTNOMALARI
  17-son (ko'chirish) [47,5 Kb] (c: 365)

 • 19-sonINVENTARLASHNI TASHKIL ETISH VA OTKAZISH
  19-son (ko'chirish) [97,5 Kb] (c: 425)

 • 20-sonKICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARITOMONIDAN BUXGALTERIYA HISOBINIYURITISHNING SODDALASHTIRILGAN
  TARTIBI
  20-son (ko'chirish) [294 Kb] (c: 415)

 • 21-sonXOJALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARMOLIYAVIY-XOJALIK FAOLIYATINING BUXGALTERIYAHISOBI SCHYOTLARI REJASI VA UNI QOLLASH BOYICHAYORIQNOMA
  21-son (ko'chirish) [1,68 Mb] (c: 2444)

 • 22-sonCHET EL VALYUTASIDA IFODALANGANAKTIVLAR VA MAJBURIYATLARNING HISOBI
  22-son (ko'chirish) [53,5 Kb] (c: 392)

 • 23-sonQAYTA TASHKIL ETISHNI AMALGAOSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNISHAKLLANTIRISH
  23-son (ko'chirish) [119 Kb] (c: 381)

 • 24-sonQARZLAR BOYICHA XARAJATLAR HISOBI
  24-son (ko'chirish) [43 Kb] (c: 440)  Manba: www.soliq.uz, newdownload.ru
2017 BClub.Uz